Лабораторія селекції та насінництва пшениці озимої

 




Дубова О.А. Бурденюк Тарасевич Л.А.
Дубова Оксана Анатолівна,
зав. лабораторії, кандидат с.-г. наук
Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна,   
головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук




Наукові співробітники:


Чайка Анатолій Миколайович
- старший науковий співробітник;
Макаренко Наталія Миколаївна
- науковий співробітник;
Змієвський Олег Володимирович
- молодший науковий співробітник

Напрями наукової діяльності.
Лабораторія селекції і насінництва пшениці озимої створює сорти пшениці м’якої озимої для зон Лісостеп і Полісся України.

Для створення сортів, які б володіли комплексом  найважливіших господарсько- і біологічно-цінних ознак і протидіяли б несприятливим біотичним і абіотичним факторам, в лабораторії селекції озимої пшениці Білоцерківського дослідно-селекційної станції робота ведеться паралельно в двох напрямках: створення сортів середньорослих (95-110см) і короткостеблових (85-95 см) з міцною соломиною для сівби на менш родючих ґрунтах та по гірших попередниках та сортів напівкарликових (75-85 см), стійких до вилягання для вирощування за інтенсивною технологією по напівпарових попередниках.
Бурденюк-Тарасевич Лариса АнтонівнаДля вирішення поставлених завдань в лабораторії використовується класичний метод селекції - внутрішньовидова міжсортова гібридизація з багаторазовим добором в пошуках трансгресивних форм за основними цінними ознаками. Цей метод удосконалюється шляхом  використання наукових розробок, які ґрунтуються на багаторічній практиці селекції озимої пшениці на Білоцерківській станції. Так, для надання районованим сортам окремих цінних ознак застосовуються методи беккросів (безперервних протягом кількох поколінь, та з інтервалами).
Широко використовується метод складних схрещувань з залученням географічно та генетично віддалених форм і найновіших вітчизняних сортів.
Для збагачення вихідного матеріалу використовуються радіомутанти, одержані в зоні  Чорнобильської АЕС, які вивчаються протягом багатьох поколінь на Білоцерківській селекстанції, в результаті гібридизації з ними одержано 6 сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України.
З метою створення резистентних до кореневих гнилей сортів відшуковуються і вводяться в схрещування найбільш стійкі до кореневих гнилей колекційні зразки.
Для одержання сортів, стійких до проростання на пні в схрещування вводяться сорти, які проявили себе як сорти з подовженим періодом післязбирального дозрівання.


Нові та актуальні публікації співробітників лабораторії

1. Бузинний М.В. Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові умови вегетації при підживленні рослин в різні фази розвитку / М.В. Бузинний // Вісник Сумського національного аграрного університету. - Вип.3 (27). - 2014. - С. 192-196, читати в pdf;

2. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Батуревич О.А. Використання агротехнічних прийомів як методу оцінки селекційного матеріалу озимої пшениці./ Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Батуревич // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. Біологічні науки і проблеми рослинництва. - Умань, 2003.- С.337-341;
3. Бурденюк-Тарасевич Л.А.  Наслідки дії на спадковість озимої пшениці радіаційного опромінення, спричиненого аварією на Чорнобильській АЕС. Селекція і насінництво / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Харків, 2003. - №87. - С.23-35;
4. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Селекція інтенсивних сортів озимої м'якої пшениці з підвищеною зимостійкістю для умов Лісостепу та Полісся України / Л.А.  Бурденюк-Тарасевич // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту ― національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. - Одеса, 2003. - вип.4(44). - С.48-55;
5. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Результати використання чорнобильських радіомутантів озимої пшениці як джерела цінних властивостей при гібридизації / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Збірник наукових праць. – Київ: ІЦБ УААН, 2004.- вип.7. - С.27-38;
6. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Можливості селекційного використання колекції чорнобильських мутантів озимої пшениці / Бурденюк-Тарасевич Л.А. // Зб. наукових праць Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. - Одеса СГІ – НАЦНАІС, 2004. - вип. 6 (46). – ч. II. - С.194-205;
7. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Утворення системних мутацій озимої пшениці як наслідок радіоактивного опромінення рослин Triticum aestivum L в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Фактори експериментальної еволюції організмів. НАНУ, УААН, Укр. тов. генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Зб. наукових праць. - Київ, Логос. 2006. -  т.3. - С. 339-344;
8. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Результати та перспективи селекції озимої мיякої пшениці на підвищену адаптивність для умов Лісостепу і Полісся України / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Наково-Технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім.. В.М. Ремесла. – Київ: Аграрна Наука, 2007. - вип. 6-7. - С. 48-57;
9. Батуревич О.А., Бурденюк-Тарасевич Л.А. Вплив агротехнічних факторів на прояв стійкості до хвороб різних генотипів пшениці м’якої озимої / О.А. Батуревич,  Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. праць Укр. т-ва генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавілова. – К.: Логос, 2007. – Т.2. – С.314–319;
10. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Главные направления селекции озимой мягкой пшеницы с повышенным адаптивным потенциалом в условиях Лесостепи и Полесья Украины / Бурденюк-Тарасевич Л.А. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - Біла Церква, 2008.- вип.52. - C.12-18;
11. Burdenyuk-Tarasevych L. A. Results of Utilization of Chernobyl Radio Mutant in Breeding Programms of Triticum aestivum L. / L.Burdenyuk-Tarasevych  // FAO / JAЕA International Simposium on Induced Mutations in Plants. 12-15 August. 2008. Vienna, Austria. Abstracts.  JAЕA International Atomic Energy Agency – FAO – Food and Agriculture Organization. -  P. 15;
12. Burdenyuk-Tarasevych L. A. Systems mutations revealed in the national collection of Chernobyl mutants of common wheat / L. A. Burdenyuk-Tarasevych, A.V. Zlatska, L.V. Korol, Yu.V.S. Shytikova. // 11-th International Wheat Genetics Symposium 2008 Proceedings, T 3.The University of Sydney. – P.218;
13. Burdenyuk-Tarasevych L. A. Results of Utilization of Chernobyl Radio Mutant in Breeding Programms of Triticum aestivum L. / L. A. Burdenyuk-Tarasevych // Induced Plant mutations in the genomics Era joint FAO / JAЕA Programe nuclear Techniques in Food and Agriculture. Food and   Agriculture Organization of the United Nations. - Rome, 2009. – P. 80-82, читати в pdf;
14. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Пшеница: Глубина генетического потенциала. На пике востребованости – новые сорта с высоким уровнем адаптации к условиям среды / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Зерно. - №4. – 2010. – С. 49-51;
15. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Мутант. Пшеница и радиация / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Зерно. - №4. – 2010. – С. 70-74;
16. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Как пшеница – и какая продержалась зиму / / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Зерно. - №6(50). -  июнь 2010. – С. 34-36;
17. Бурденюк-Тарасевич Л.А Віддалені наслідки дії хронічного опромінення рослин T. Aestivum L. в зоні відчуження ЧАЕС в 1986-1987рр. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наукових праць Укр. т-ва генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавілова. – К.: Логос, 2011. - Т.10. - С.90-95;
18. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Участь чорнобильського радіомутанта Л147 у створенні сортів пшениці м’якої озимої Ясочка і Либідь / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова // Індукований мутагенез в селекції рослин. Зб. наукових праць Укр. т-ва генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавілова. - Біла Церква, 2012. - С .66-74;
19. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Історичні аспекти  та сучасний стан селекції пшениці м’якої озимої на Білоцерківській дослідно-селекційній станції / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Зб. наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ. - К, 2012. - вип. 13. - С.47-54;
20. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої  озимої. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова, В.М. Лисікова //  Вісник аграрної науки. -  №3. - березень 2012р. - С.38-41;
21. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Оцінка адаптивної здатності сортів пшениці м’якої  озимої  в умовах Лісостепу  України./ Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова, В.С.  Хахула  // Селекція і насінництво. - Харків, 2012. – Вип.101. -  С. 3-11;
22. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Использование коллекции  чорнобыльских радиомутантов  в качестве генетических ресурсов для селекции озимой пшеницы / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Досягнення і проблеми генетики, селекції  та біотехнології. Зб. Наукових праць Укр т-ва генетики і селекції ім М. І. Вавілова. Присвячено 100-річчю від дня народження Й.А. Рапопорта. - К. Логос,2012. - Т.3. - С.412-417;
23. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Кущистість пшениці м’якої озимої різного еколого - географічного походженнят та її зв’язок з елементами продуктивності. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, М.В. Лозінський,  О.А.  Дубова // Агробіологія: збірник наукових праць Білоцерків. Н.А.Ун. - Біла Церква,2013. - Вип.10(100). - с.142-147;
24. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Бузинний М.В. Сорти пшениці  м’якої озимої  білоцерківської селекції, їх характеристика,. апробаційні ознаки та особливості агротехніки / / Л.А. Бурденюк-Тарасевич. - Біла Церква, 2013. - 35с;
25. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Характер  успадкування ознак T.SpeltaL. Чорнобильськими  мутантами пшениці мיякої озимої / / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наукових праць Укр. т-ва генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова. – К. Логос, 2013. - Т.13. - С.135-140;
26. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Формування довжини головного колосу в ліній озимої пшениці різного еколого-географічного походження. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, М.В. Лозінський //Агробіологія: збірник наукових праць Білоцерківського Національного аграрного університету. - Біла Церква, 2013;
27. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Бузинний М.В .Білоцерківські сорти пшениці м’якої озимої, їх характеристика, апробаційні ознаки та особливості агротехніки (схвалено та рекомендовано до друку  Вченою радою ІБК і ЦБ НААНУ, протокол №10 від13.052013р.) / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, М.В. Бузинний. -  Біла Церква, 2014. - 32с;
28. Бурденюк-Тарасевич Л.А.Гарантія стабільних врожаїв.Пшениця м’яка  озима білоцерківської селекції. / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Насіння України. - №1. – 2014. - С.65-71.