Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур

Дубовий Ю.П.Зав. лабораторією 
Дубовий Юрій Петрович,

кандидат с.-г. наук

Наукові співробітники:

Саєнко П.І.Саєнко Петро Іванович
кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник;
Гагіна Т.В.

Гагіна Тамара Вікторівна 
науковий співробітник;

 Напрями наукової діяльності.

     Лабораторія проводить дослідження з біоенергетичними культурами (сорго, цукрові буряки, міскантус, світчграс, верба енергетична), а також в багатофакторному стаціонарному досліді та тимчасових дослідах.

     В стаціонарному досліді для конкретних грунтово-кліматичних умов Лісостепу України вивчаються:
- агротехнічні заходи вирощування біоенергетичних та зернових культур з використанням побічної продукції на біопаливо;
- закономірності формування родючості ґрунту залежно від антропогенного навантаження;
- розробка теоретичних основ системи ведення екологічно безпечних високопродуктивних екосистем;
- розробка різноротаційних високопродуктивних зерно-бурякових сівозмін;
- удосконалення зерно-бурякових сівозмін для підвищення продуктивності в господарствах різної спеціалізації.
     На основі отриманих результатів буде підвищено продуктивність сільськогосподарських культур плодозмінної, просапної та зернопросапної сівозмін залежно від застосування різних систем удобрення з елементами біологізації землеробства.

     Лабораторією технологій вирощування біоенергетичних культур проводяться також дослідження залежності продуктивності:
- цукрових буряків від сортових особливостей ( сорт, гібрид ), густоти рослин (70, 100, 130 тис. шт./га ) і добрив ( без добрив, N75 P50 K50, N150 P100 K100 );
- цукрового сорго від сортових особливостей ( сорт, гібрид ), добрив (без добрив, N80 P80 K80, N160 P160 K160 ) і строків сівби ( ІІІ декада квітня, І декада травня, ІІ декада травня);
- міскантусу від схеми садіння ( 20, 15, 10 тис. рослин/га ), маси      ризомів ( 30, 60, 90 г ), добрив ( без добрив, N60P25 K30, N120 P50 K60 ), строків садіння ( ІІІ декада вересня, ІІ декада жовтня, ІІ декада квітня, І декада травня ), схеми садіння ( 28,5; 20,0 тис. рослин/га ) і способів вирощування  ( звичайний, з нарізанням гребенів );
- сортів проса лозоподібного від строків сівби ( 25.04; 10.05; 25.05; 17.07 ), норми висіву ( 60, 75, 90 схожих насінин на 1 м рядка) і способів догляду за посівами ( механічний, хімічний, ручна прополка);
- енергетичної верби від видових особливостей ( прутовидна, тритичинкова ), строків садіння живців ( І декада квітня, І декада травня, ІІІ декада вересня, ІІІ декада жовтня ) і схеми садіння живців ( 15, 13, 12 тис. шт./га ).    

     По закінченні досліджень на основі отриманих даних будуть удосконалені елементи технології вирощування біоенергетичних культур для виробництва біопалива.

 
Результати наукової діяльності.

     Вивчено і впроваджено у виробництво науково-обґрунтовані сівозміни, обробітки ґрунту, удобрення, позакореневе підживлення. По сорго цукровому встановлена оптимальна густота, дози добрив, глибина сівби, строки посіву. Продовжуються дослідження по цукрових буряках, сорго, міскантусу, вербі енергетичній і світчграсу.

     Проведені дослідження в багатофакторному стаціонарному досліді переконливо показують перевагу вирощування сільськогосподарських культур в сівозміні (урожайність цукрових буряків у сівозміні порівняно з беззмінними посівами вища в 1,7 – 2,8 рази.
     Підвищення частки культур у сівозмінах також призводить до зниження їх продуктивності. Урожайність цукрових буряків у ланці з кукурудзою на з/корм у сівозміні з 10  і 20 % буряків вища, ніж у сівозмінах з 30 %, на неудобреному фоні на 14 – 40, на удобреному на 5 – 11 %. Збір зерна озимої пшениці на неудобреному фоні  в сівозміні з 40 % культури при повторній сівбі нижчий на 44 – 47, на удобреному – на 13 – 15 %.
     Урожайність гороху в сівозміні з 20 % і при поверненні його на поле через два роки нижча на неудобреному фоні на 95, на удобреному – на 23 % порівняно з урожайністю з 10 % і інтервалом 9 років.
     Кращими попередниками озимої пшениці і наступних цукрових буряків у сівозміні є горох, кукурудза на з/корм і ранній силос, а також конюшина однорічного використання на 1 укіс.
     Сівозміна без внесення добрив не забезпечує відтворення родючості ґрунту, що призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських культур. Внесення на 1 га ріллі   7,5 т гною + N50 P66 K66 сприяє стабілізації гумусу і підвищує вміст фосфору і калію в ґрунті та збільшує урожайність цукрових буряків в 1,3 – 2, ячменю – в 1,6 – 1,9, кукурудзи на зелений корм – в 1,5 – 1,9 рази.
     Продуктивність культур у сівозмінах значною мірою визначається агроекологічними умовами року.
     Високоефективним способом основного обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лісостепу України є комбінований: оранка під просапні (насамперед під цукрові буряки ), мілкий та безвідвальний – під зернові та кормові культури. За впливом на поширення хвороб, розвиток шкідників та забур’яненість посівів він мало чим поступається різноглибинній оранці, але менш енергоємний, більш ґрунтозахисний і екологічний.
     Систематичне застосування мілкого або безвідвального обробітку ґрунту недоцільне. Навіть при застосуванні достатньої кількості добрив та засобів захисту врожаю від хвороб, шкідників та бур’янів згодом воно призводить до зниження врожаю культур, особливо цукрових буряків.
Нові та актуальні публікації співробітників лабораторії

1. Дубовий Ю.П. Ефективність добрив під цукрові буряки в ланках сівозмін Правобережного Лісостепу України / Ю.П. Дубовий // Висновки науково-дослідних робіт за 1993 рік. Збірник наукових праць. – Вип.2. – К, 1994. – С. 82-85;
2. Дубовий Ю.П. Технологічні показники якості цукрових буряків в залежності від перед попередників і добрив / Ю.П. Дубовий, А.Ф. Одреховський, В.М. Бабченко // Основні висновки науково-дослідних робіт за 1994 рік. Збірник наукових праць. – Вип.2. – К, 1996. – С. 71-73;
3. Дубовий Ю.П. Передпопередники і рівень удобрення цукрових буряків / Ю.П. Дубовий, О.Т. Петрова, В.П. Педос, В.М. Бабченко, С.М. Климчук // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Вип.30. -  Біла Церква, 2004. – С. 47-53;
4. Дубовий Ю.П. Продуктивність цукрових буряків при різних фонах удобрення в Правобережному Лісостепу України / Ю.П. Дубовий, В.Л. Галашевський,  А.Ф. Одреховський, О.Т. Петрова, Я.П. Цвей // Цукрові буряки. – 2006. –№5 (53). -  С. 6-7;
5. Дубовий Ю.П. Якість цукрових буряків під впливом сівозмін, фонів удобрення і їх післядія та відновлення родючості грунту /  Ю.П. Дубовий, В.Л. Галашевський,  А.Ф. Одреховський, О.Т. Петрова, Я.П. Цвей // Збірник наукових праць ІЦБ. – Вип.10. – К, 2008. -  С. 270-275;
6. Цвей Я.П. Формирование продуктивности сахарной свеклы в зависимости от концентрации в севообороте / Я.П. Цвей, Г.П. Опанасенко, А.И. Чередничок, Н.Н. Воронюк, Ю.П. Дубовой, Е.Т. Петрова, А.Ф. Одреховский // Сахарная свекла. – 2013. - №10. – С.20-22;
7. Ганженко О.М. Вплив фону мінерального живлення на енергетичну продуктивність цукрового сорго / О.М. Ганженко, Л.А. Герасименко, Ю.П. Дубовий // Цукрові буряки. – 2014. –№4 (100). -  С. 14-16.