Лабораторія селекції тетраплоїдних ліній буряків цукрових

Чемерис Л.М.Зав. лабораторією 
Чемерис Ліна Миколаївна,

кандидат с.-г. наук

 Наукові співробітники:

Змієвський В.М.
Змієвський Володимир Миколайович 
старший науковий співробітник;
Федоренко Інга Анатолівна
- старший науковий співробітник;

Кобзар Наталія Леонідівна - молодший науковий співробітник;

Грищенко Андрій Олександрович - молодший науковий співробітник.

Аспіранти:
Змієвський Володимир Миколайович. Тема дисертаційної роботи «Методи створення та способи відтворення триплоїдних цукрових буряків з використанням запилювачів білоцерківської селекції».

 Напрями наукової діяльності. Розробити генетичні основи вдосконалення селекційного процесу та створити гібриди цукрових буряків з високим потенціалом продуктивності, придатні для вирощування за біоадаптивною технологією.

 Результати наукової діяльності.  Лабораторія почала працювати з 1958 року над створенням нових тетраплоїдних форм цукрових буряків і використання їх для створення триплоїдних гібридів. З того часу створено і районовано 5 гібридів на фертильній основі: БЦ пологібрид 1, БЦ полігібрид 2, БЦ полігібрид 19, БЦ полігібрид 2, БЦ полі 41.

З 1995 року районовані гібриди на ЧС-основі: БЦ ЧС-51, БЦ ЧС-57, БЦ ЧС-32, Олександрія, Каверось, БЦ ЧС-90, Каве Марта, БЦ-СІД, Злука, Кварта, ІЦБ-903, ІЦБ-904, ІЦБ 1203.

Нові та актуальні публікації співробітників лабораторії:

1. Чемерис Л.М. Селекція цукрових буряків на Білоцерківській дослідно-селекційній станції. /Л.М. Чемерис, В.М. Змієвський, І.А. Федоренко, М.Б. Мацук // Збірник наукових праць. - Вип. 13. - К.: 2012;
2. Чемерис Л.М. Селекція цукрових буряків на гетерозис в умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції. /Л.М. Чемерис, В.М. Змієвський, М.Б. Мацук // Збірник наукових праць до 100-річчя Й.А. Рапопорта. Індукований мутагенез в селекції рослин. -  Біла Церква, 2012;
3. Змієвський В.М. Потенціал продуктивності цукрових буряків (за результатами демонстраційного досліду на Білоцерківському ДСВ ІБКіЦБ). / В.М. Змієвський, Л.М. Чемерис, Є.М. Остапович // Цукрові буряки. - №5 (89). -  2012;

4. Мацук М.Б. Вплив рівня плоїдності на посівні якості насіння запилювачів цукрових буряків і ЧС-гібридів на їх основі. / М.Б. Мацук, М.О. Корнеєва, Л.М. Чемерис // Збірник наукових праць ІБКіЦБ НААН України. - Вип. 16. - К.: 2012. - С. 121-124;
5. Мацук М.Б. Рівень господарсько-цінних ознак тетраплоїдних запилювачів і триплоїдних гібридів цукрових буряків / М.Б. Мацук, Л.М. Чемерис, М.О. Корнеєва,  // Сортовивченнч та охорона прав на сорти рослин. - Вип. 3 (17). -  2012. - С. 32-34;
6. Мацук М.Б. Мінливість комбінаційної здатності за урожайністю тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків / М.Б. Мацук // Агробіологія. Збірник наукових праць. - Вип. 10. - Біла Церква, 2013;
7. Мацук М.Б. Исходный материпл для триплоидных гибридов, выращиваемых по биоадаптивной технологии. / М.Б. Мацук // Сахарная свекла. Научно-практический журнал.  - №5. - 2014. - С.22-27;